MOXFA
e-mail
Stof og billeder er geografisk, emne og tidsmæssigt samlet over en vis distance, og kan derfor forekomme lidt tilfældig.
Energinet har nogle udmærkede links
Generelt
Større kort af strækningen
Sådan lægges kabler
*
Nedtagning af luftledningen ville "Æ Skawmand" være blevet meget glad for. Han var så bange for, at de frygtelige ledninger skulle falde ned på ham når han skulle i bad i Nissum Bredning.
Kristian Vandet Jørgensen hed han, og kom i 1914 kørende med sit klædeskab, der var forsynet med to cykelhjul i den ene ende og håndtag i den anden, en tidlig form for campingvogn.
Om dagen stod skabet op, så han kunne stå og sidde i det, Når han skulle sove blev skaber lagt ned.
Ved Oddesund var han blevet træt af rejselivet og slog sig ned.

Her boede han, indtil han i 1956 døde og blev begravet på Odby Kirkegård

Når kabellængderne er udlagt, skal de muffes sammen. Det sker med stor omhu, og under styrede "klimaforhold". En mufning tager op til 10 dage.
Mufferne er normalt ikke synlige over jorden. I nogle tilfælde er særlige bokse nødvendige, de nedgraves og er forsynet med et brønddæksel.

Kablet idriftsættes 2017, hvorefter luftledningen nedtages.

Denne side kan ikke opfattes som en fuldstændig teknisk korrekt fremstilling af dette ret voldsomme projekt.
Men på egnene er interesseret i det, og er fulgt med.

Mange har været behjælpelig med oplysninger:
Bolette E. Dahl, projektleder hos Energinet.
Andre truffet på strækningen, Energinet medarbejdere
Villy Poulsen og hans folk
Aarsleff-medarbejdere
Lodsejere.
Kortudsnittene stammer fra Energinets hjemmeside.
Artiklen er også støttet af lekture om Sporbar Boring
Undervejs har jeg fornemmet nye metoder, regler m.m.

Korrektion modtages med taknemlighed.

Christian Morsing
e-mail

150 kV Luftledning Struer - Bedsted kabellægges

Luftledningen har nået en alder, hvor den skulle serviceres. Nu vælger man at kabellægge den 47 km lange strækning.
Der er vedligeholdelses- og miljømæssige fordele herved, ikke at forglemme den visuelle.

Langt den største del af strækningen lægges de 3 en-ledede kabler ved siden af hinanden i en 1,5 meter dyb kabelgrav. Ledertværsnittet er 1200 mm2,
Kablerne nedlægges i længder på op til 1.500 meter. En tromle med fuld længde vejer cirka 15 tons.
Hertil kommer vægten af transportudstyret.

Kabelgraven er 2 meter bred, og kræver et arbejdsbælte, efter de lokale forhold, på 18 til 32 meter.
Herover er muldlaget afgravet. Råjorden lægges ved siden af, det skal lægges tilbage i rigtig rækkefølge.
Kørepladerne er nødvendige for det tunge grave- og transportudstyr.
Afgravning af muldlag
Udlægning af køreplader
Ved krydsning af veje, jernbaner, vandløb og diger, benyttes styrbar underboring.
Her er der ved at blive etableret en arbejdsplads for underboring og itrækning af kabelrør.
I sårbar natur, eller hvor gravning er vanskelig, benyttes også styrbar underboring.
Et af stederne er "Æ Draw" på grænsen mellem Thyholm og Thy.
Her er der, på en del af strækninngen ikke plads til "gravebæltet" på minimium 18 meter, og en anden del er meget blød.
Længden af underboringerne er her cirka 400 meter. Der er itrukket rør, som kablet senere trækkes i. Hvor rørene mødes muffes ikke. Rørene bliver samlet og tildækket.
Der bliver en mufning ved Helligsøvej, og igen ved Limfjordsvej.
En kabellængde på cirka 1100 meter, med et "sving" under Thybanen og Hovedvej 11.
Passage af Oddesund er nok et af de mest krævende opgaver. Der benyttes styrbar underboring.
Borelængden er cirka 500 meter, vanddybde ned til 22 meter. Boredybden er oplyst til 35 meter.
Sejlrenden ligger ret tæt på den vestlige bred, så der startes med at gå i dybden.
Hvor Struer Kil skal passeres ved Øster Ølby, anvendes også styrbar underboring, her er borelængden cirka 550 meter.
Maskinen til de store opgaver kommer fra USA, er den første af sin type, har med diverse udstyr kostet omfring 10 mio. kr. Den fik sin dåb ved Oddesund.
Borerørene er selvfølgelig en væsentlig ting. Som det ses, har de gevind i begge ender, og skrues sammen i maskinen, efterhånden som de bores frem.
Her er borerørene under oplægning i maskinen
Den første boring sker med et borehoved, som har stort set samme diameter som borerøret.
Når boret er nået frem sættes dette borehoved, som har en diameter der er passende for det kommenede kabelrør på 315 mm, på borerøret.
Efter borehovedet tilkobles borerør, og tilbagetrækning begyndes.
Nu vil boringen få en størrelse der egner sig til kabelrørene, de tilkoblede borerør sikrer at Tracéen er etableret og kendes.
Når denne operation er foretaget. vendes det store borehoved, og der bores frem igen, oprensning muligvis nødvendig.
Fremme ved destinationen, vendes borehovedet, men nu påsættes en Trækdorn, hvorpå de 315 mm kabelrør kan vedhæftes.
Kabelrørene er svejst sammen til den samlede borelængde. Diameteren er 315 mm.
For at at kunne følge og styre boringen , anvendes der avanceret gps-udstyr.
Kanonen herover sender en stråle henover borelinien. I borelinien lægges på jordoverfladen og fjordbunden en "antenne" (her markeret med rød streg).
Kombinationen af udstyret, gør det muligt at følge borerørets retning og vinkel.
*
Boreprocessen
Under boringen pumpes der vand gennem borerøret. Vandet er som regel tilsat et additiv for at lette transport af boreslam, og stabilisere borehullet. Boreslammet genanvendes under processen.
Tilovers blevet boremudder bortkøres.
Oddesund øst
Det første bor er nået under, og landet i Oddesund Øst.
Borehoved afmonteres og der påsættes den såkaldte udvider, samt borerør. Det hele trækkes tilbage.
Processen gentages, denne gang trækkes de ø315 mm kabelrør med til Oddesund Vest.
Det nødvendige antal ø315 mm rørlængder er blevet sammensvejst, og ligger på stranden klar til trækning .
Det er boremaskinen på vestsiden der trækker rørene under farvandet, men på østsiden skal der hjælp til.
Der både trækkes og skubbes.
Det første kabelrør ses til venstre, nummer to er her cirka halvvejs under. Det mindre rør til højre er beregnet til datakabel.
Boreslammet pumpes op, og køres til genanvendelse på vestsiden.
Billedet viser lidt om, hvad der er foregået omkring Oddesund gennem tiderne.
Den gamle bunker til venstre er fra 2. verdenskrig 1940-45 . De små huse langs hovedvej 11, er bygget i 1938 til boliger for brobisserne. Det var dem der byggede Oddesundbroen, indviet 1938. Nu er de ydmyge bygninger eftertragtede sommerhuse, hvoraf flere er under udvidelse.
De høje master til de luftbårne 150 kV vil om kort tid være borte..
Kabellægningen

Kabeltrækning før seriøs lægning
Graveskovlens form passer til den efterfølgende gravekasse.
Gravekasse
Når kablerne er udlagt korrekt, tildækkes de med sand, markering, råjord og muld.
Der er mange kabellængder tilbage, før målet er nået. Opdatering kan forekomme.